Ika Sudaryatiningsih, S.Pd
NIK: 198107152007012021
NIP: 198107152007012021
NUPTK: 198107152007012021
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Klaten, 15 Juli 1981
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Biologi
Status: PNS
Jenis GTK: Guru IPA
Alamat : Jimbung Lor RT 02 RW 22 Jimbung Kalikotes Klaten Jawa Tengah

-
ikasudaryatiningsih@mtsn8sleman.sch.id