Drs. Jamaludin Malik
NIK: 196108181991031002
NIP: 196108181991031002
NUPTK: 196108181991031002
Jenis Kelamin: Laki - laki
T.T.L: Sleman, 18 Agustus 1961
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Bimbingan Konseling
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Bimbingan Konseling
Alamat : Beloran RT2 RW16 Madurejo Prambanan Sleman Yogyakarta

-
jamaludinmalik@mtsn8sleman.sch.id